Tehnički opis

Prema zahtevu Investitora, a za potrebe snabdevanja potrošača u okviru fabrike automobila u Kragujevcu, projektuje se Kompresorska stanica 6 bar u okviru novog Energetskog bloka.

Kompresorska stanica FAS

Objekat nove kompresorske stanice je smešten u okviru Energetskog bloka, u krugu fabrike (cr. br. 2009U062T011-01).

Kapacitet kompresorske stanice je definisan od strane Investitora. Ovim projektom je predviđena kompresorska stanica radnog (jednovremenog) kapaciteta 55812 Nm3/h. Instalisani kapacitet kompresorske stanice 62768 Nm3/h (koji je zahtevan od strane Investitora) omogućava isporuku dodatne količine komprimovanog vazduha ukoliko se ukaže potreba prilikom rada fabrike ili rezervu prilikom servisa pojedinih uređaja.

Radni pritisak kompresora je određen u Poglavlju 4. Proračun je za najnepovoljniji slučaj, pri punom kapacitetu. Prilikom puštanja u rad baterije kompresora potrebno je odrediti stvarno potreban radni pritisak prema jednovremenosti potrošnje (režim rada fabrike - pik proizvodnje, vikend režim ili samo održavanje pritiska u sistemu. Projektom br. 2009U062E022 - Glavni elektro projekat merenja, regulacije i CSNU-a će biti predviđen system koji će omogućiti regulisanje rada opreme predviđene u kompresorskoj stanici. Ova automatika će vršiti regulaciju rada u zavisnosti od stvarne potrošnje.

Radi podjednakog vremena rada kompresora, potrebno je predvideti automatsko predacivanje opterećenja sa jednog na drugi kompresor. Na primer, ukoliko kompresor pređe predviđeni broj sati rada, automatski će biti uključen sledeći kompresor. Povećanje ili smanjenje programiranog pritiska će biti signalizirano upozorenjem ili alarmom

Kompresorska stanica je podeljena u dve funkcionalne celine:

- Prvu tehnološku celinu čine tri nova bezuljna, centrifugalna vodom hlađena kompresora (prema cr. br. 2009U062T011-02) kapaciteta 3 x 14264 Nm3/h, sa tri frižiderskim sušačima (hlađena vodom) potrebnog kapaciteta, grubim i finim filtrima za ostvarivanje traženog kvaliteta komprimovanog vazduha klase 2-4-2 prema ISO 8573-1.

S obzirom da su kompresori i sušači hlađeni vodom, predviđa se rashladni sistem - prema cr. br: 2009U062T011-03.

Kao rashladni fluid predviđena je 35% mešavina glikol-voda. Za pripremanje ove mešavine prilikom punjenja sistema, a i za prihvatanje rashladnog fluida prilikom remonta instalacije, predviđen je plastični rezervoar PR-1 i pumpa P-5. Za održavanje pritiska u sistemu predviđen je uređaj DS-1 - diktir sistem, a za kompenzaciju temperatuskih dilatacija u zatvorenom cirkulacionom krugu predviđena je ekspanziona posuda EX-1.

Rashladni krug čine 6 rashladnih kula 3 x 2para ( RK-1.1, RK-1.2, RK-2.1, RK-2.2, RK-3.1 i RK-3.2) zatvorenog cirkulacionog kruga, ukupnog rashladnog kapaciteta 6 x 820 kW, u svemu prema specifikaciji u Poglavlju 6. Predviđene
su i 4 cirkulacione pumpe (3 radne i 1 rezervna, P-1 do 4) povezane u sabirni i razdelni kolektor sa frekfentnim regulatorima.

Regulacija rada rashladnog sistema opreme je obrađena projektom br. 2009U062E022 - Glavni elektro projekat merenja, regulacije i CSNU-a. Glavni parameter je temperatura izlazne vode iz rashladnih kula, koja treba da bude 27°C. Ukoliko je temperatura viša od ove, prvo se pale aksijalni frekfentno regulisani ventilator, a potom sekundarni cirkulacioni krug sa mlaznicama za rasprskavanje vode po izmenjivaču. Za kontrolu rada rashladnog sistema predviđeni su termometri i manometri za montažu na cevovodu. Napojna voda sekundarnog kruga dolazi prethodno pripremljena (sa svim aditivima) iz postrojenja za Demi vodu, u okviru energetskog bloka. Cevovod kojim dolazi DN50-NV-1, je predviđen da bude izolovan i sa pratećim elektrogrejanjem grejanjem, da bi se sprečilo smrzavaje. Svi eventualni prelivi, drenaže i ovazdušenja instalacije za rashladnu vodu se prikupljaju u sabirnom kolektoru DN200-D-1 i vode u kanalizaciju.

Produktovani kondenzat pri radu novih bezuljnih kompresora je potpuno čist i nije ga potrebno dodatno tretirati.

- Drugu tehnološku celinu čine 7 postojećih vijčanih kompresora (K-4 do K-10), sa ubrizgavanjem ulja, vazduhom hlađeni, 2 postojeća frižiderska sušača (za kompresore K-5 i K-6, dok ostali imaju integrisane sušače) 2 postojeća gruba filtra (F-5 i F-6) i jedan novi fini filter (F-X).

Kapaciteti postojećih kompresora su različiti, a ukupni kapacitet je 20085Nm3/h na procenjenom radnom pritisku od oko 7,9 bar. Prema zahtevanom pritisku na izlazu iz kompresorske stanice, potrebna je prepravka 5 postojećih kompresora, tako  ih osposobiti da daju komprimovani vazduh većeg pritiska. Regulaciju rada kompresora je potrebno izvršiti prilikom puštanja u rad.

Iz postojećih kompresora izlazi zauljeni kondenzat, koji se sakuplja i vodi na separator ulja, prema projektu br. 2009U062A051- Glavni  projekat hidrotehničkih  instalacija.

Komprimovani vazduh iz dve tehnološke celine (dve grupacije kompresora) se sustiče i vodi na jedinstvenu bateriju rezervoara.

Predviđena su tri rezervoara komprimovanog vazduha, zapremine 3 x 15 m3. Predviđeno je da rezervoari budu opremljeni ventilom sigurnosti i manometrom (oprema posuda pod pritiskom) i sa unutrašnje strane zaštićeni epoksidnim premazom. Predviđen je prostor izvan objekta za smeštanje rezervoara.

Iza rezervoara je predviđen cevovod uz fasadu objekta, na kome će biti postabljen protokomer. Iza protokomera cevovod ide do cevnog mosta, gde je i granica ovog projekta.

Pored opreme u okviru kompresorske stanice, predmet ovog projekta je i specifikacija dva dodatna adsorpciona sušača komprimovanog vazduha (SU-7 i SU-8), dok će njihov „mikro“ položaj biti definisan prilikom instalacije, a u koordinaciji sa Projektantom i Izvođačem cevnih mostova i Projektantom i Izvođačem instalacije i opreme unutar hala.

Ventilacija, grejanje i hlađenje kompresorske stanice:

Količine vazduha potrebne za rad kompresora su određene u Poglavlju 4. ovog projekta, a prema zahtevima proizvođača opreme.

Za ventilaciju prostorije P.01 predviđene su usisne žaluzine sa damperom za montažu na zidu. Damper će omogućiti zatvaranje „prostorije“ i dežurno grejanje unutrašnjeg prostora.

Za dežurno grejanje prostorija za kompresore P.01 i P.03 predviđeni su toplovodni kaloriferi. Unutrašnja projektna temperatura je 10°C.

Prilikom rada kompresora u prostoriji P.01, i pored toga što su vodom hlađeni, prema zahtevima proizvođača predviđena su i 4 aksijalna ventilatora za izbacivanje zagrejanog vazduha iz prostorije.

Za ventilaciju prostorije P.03 takođe su predviđene usisne žaluzine sa damperom za montažu na zidu. S obizom da su postojeći kompresori vazduhom hlađeni, za njih su predviđeni limeni kanali za izbacivanje toplog vazduha u atmosferu. Predviđen je i jedan ventilator za ventilaciju prostorije P.03.

Prostorija P.04 Komandna soba se ventilira prirodno preko prozora. Grejanje je radijatorsko a za hlađenje se koristi split sitem. Toalet se sa ventilira kupatilskim odsisnim ventilatorom.

Cevovod i armatura:

Za cevovod komprimovanog vazduha  i rashladne vode predviđene su čelične šavne i bešavne cevi dimenzija prema API 5L, od materijala Gr. B, prema zahtevu investitora. Kao zaporna armatura korišćeni su leptir ventili za montažu između prirubnica.

Cevovod komprimovanog vazduha potrebno je postavljati u padu od 3‰, i na najnižim tačkama postavljati predviđene odvajače kondenzata, dok je cevovod rashladne vode takođe potrebno izvoditi u padu, sa priključcima za drenažu u najnižim tačkama i odvazdušenje u najvišim. Položaj odrediti u toku izvođenja instalacije.

Za cevovod je predviđena antikoroziona zaštita.

Cevi se oslanjaju na konzole i nosače, a vezuju uzengijama i visilicama.