NAFTACHEM d.o.o. namerava izgraditi terminal za skladištenje i pretovar naftnih derivata na lokaciji radne zone Prosjanice, Sremski Karlovci.

Terminal će se graditi na prostoru parcele 3484/1 k.o. Sremski Karlovci.

Terminal će se nalaziti na nasipanom terenu između Dunava i postojeće železničke pruge. Dostup na terminal je predviđen sa jugozapadne strane.

Doprema goriva je kamionskim cisternama koje će se istovarivati preko mernih uređaja postavljenih na ostrvima za pretakanje naftnih derivata. Otprema goriva predviđa se kamionskim cisternama.

Ukupni kapacitet rezervoarskog prostora je 12.000 m3 benzina (4.000 m3) i dizela (8.000 m3) koji su smešteni u 8 rezervoara.

Pretakalište Sremski Karlovci

KRATKI OPIS TERMINALA

Prema projektnom zadatku Idejnim projektom će biti obuhvaćeni sledeći objekti:

 • Rezervoar 500 m3 (benzin)
 • Rezervoar 1.000 m3 - 3 kom (benzin)
 • Rezervoar 1.500 m3 (dizel)
 • Rezervoar 2.000 m3 - 2 kom (benzin + dizel)
 • Rezervoar 3.000 m3 (dizel)
 • Pretakalište kamionskih cisterni
 • Filterska stanica
 • Tehnološka pumpaona
 • Slop rezervoar
 • Protivpožarna pumpna kuća
 • Tlačni dozator penila
 • Separator
 • Biološki uređaj za obradu fekalnih voda
 • Trafo stanica sa dizel el. agregatom i rezervoarom goriva
 • Radiona i kotlarnica
 • Parkiralište ličnih vozila
 • Upravna zgrada
 • Izlazna kontrola
 • Rezervoari za vatrogasnu vodu (2 x 720 m3)
 • Bunar
 • Parkiralište kamionskih cisterni
 • Pumpaona za pražnjenje cevovoda
 • Cevna trasa
 • Rezervoar pitke vode V = 10 m3
 • Jedinica za obradu gasne faze (VRU)
 • Saobraćajnice
 • Ograda
 • Ukopani rezervoar za lož ulje V = 5 m3
 • Rezervoarski prostor aditiva sa pumpama

Terminal će u ovoj fazi da služi za skladištenje i pretovar benzina i dizela:

Doprema goriva je kamionskim cisternama koje će se istovarivati u rezervoar preko mernih uređaja postavljenih na ostrvima. Otprema goriva biće kamionskim cisternama koje će se puniti gorivom preko mernih linija 120 m3/h smeštenih na ostrvima.

Rezervoarski prostor sastoji se od vertikalnih cilindričnih rezervoara sa fiksnim čeličnim krovom u betonskoj tankvani.

Izvode se sledeći rezervoari za benzin:
1 x 500 m3
1 x 1.500 m3
1 x 2.000 m3

Rezervoari za benzin biće opremljeni unutarnjim aluminijumskim plutajućim krovom.

Izvode se sledeći rezervoari za dizel:

3 x 1.000 m3
1 x 2.000 m3
1 x 3.000 m3

Tehnički podaci o rezervoarima.

 

Oznaka rezervoara

Nazivni volumen rezervoara

(m3)

Medij

Promjer

(m)

Visina

(m)

R1

500

Benzin

Ø 9,3

9

R2

1500

Benzin

Ø 14

11

R3

2000

Benzin

Ø 16

11

R4

1000

Dizel

Ø 11,2

11

R5

1000

Dizel

Ø 11,2

11

R6

1000

Dizel

Ø 11,2

11

R7

3000

Dizel

Ø 20

11

R8

2000

Dizel

Ø 16

11

PODACI O GORIVU KOJE ĆE SE SKLADIŠTITI

Gorivo koje će se skladištiti na terminalu je:

 • Motorni benzin
 • Dizel

Sigurnosno-tehnički list goriva koje će se koristiti na terminalu nalazi se u nastavku.